Potencjał naukowo - badawczy Uniwersytetu w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku jest uczelnią o dużym potencjale badawczym, realizującą wiele projektów, będących odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie rynku. Wzrost liczby komercjalizowanych technologii to jeden z najważniejszych celów uczelni. Współpraca z przedsiębiorcami staje się nie tylko ważnym katalizatorem, ale wręcz niezbędnym warunkiem do jego osiągnięcia.

Oferta edukacyjna wychodząca naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców

Celem UwB jest przygotowanie kadry zdolnej do funkcjonowania w innowacyjnej gospodarce. Przy budowaniu nowoczesnych programów studiów stara się więc wykorzystywać doświadczenie ludzi biznesu. W tym celu powołał Radę Konsultacyjną, w skład której weszli przedstawiciele sektora gospodarki. Rada pomaga uczelni w dostosowaniu oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy – zwłaszcza regionalnego. Jej członkowie służą uniwersytetowi ekspercką wiedzą m.in. opiniując programy kształcenia, wprowadzanie nowych specjalności i kierunków oraz elementów kształcenia praktycznego. W ramach projektu ”Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami” zajęcia ze studentami prowadzili przedsiębiorcy i została utworzona platforma ułatwiająca poszukiwanie wykwalifikowanej kadry wśród absolwentów. Za wspieranie kreatywnych i innowacyjnych dążeń studentów i rozwijanie postaw proprzedsiębiorczych UwB uzyskało wiele wyróżnień: certyfikat Uczelnia Liderów (2011), certyfikat Dobra Uczelnia - Dobra Praca (2010, 2011, 2012).

Działania na rzecz innowacyjnej gospodarki

Z analizy zawartej w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego wynika, że barierą dla rozwoju gospodarczego regionu jest niski poziom transferu wiedzy i technologii ze strony ośrodków naukowych do lokalnych producentów. Przedsiębiorstwa, chcąc przetrwać na współczesnym rynku oraz efektywnie i dynamicznie się rozwijać, potrzebują nowych systemów organizacji i zarządzania, marketingu, technologii wytwórczych, a przede wszystkim nowych produktów, zaspokajających potrzeby nabywców. Aby sprostać tym wyzwaniom niezbędne jest zbudowanie trwałej płaszczyzny współpracy nauki, gospodarki oraz samorządu, dzięki której możliwe będzie tworzenia innowacyjnych firm.

Komercjalizacja wyników badań naukowych

W ostatnich latach UwB podjął działania mające na celu zwiększenie świadomości naukowców na temat zarządzania badaniami oraz komercjalizacji wyników badań istotnych dla gospodarki. Uniwersytet zawiera porozumienia o współpracy z przedsiębiorcami z regionu. Atutem uczelnie jest posiadanie nie tylko wiedzy i prowadzenie badań z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, ale również unikalna wiedza z zakresu nauk społecznych. Wydaje się, że liczba pól, na których może być prowadzona współpraca jest ogromna, a uczestniczyć w niej mogą nie tylko ekonomiści, specjaliści od zarządzania czy socjolodzy, ale również naukowcy zajmujący się badaniami nowoczesnych materiałów lub ochroną środowiska.

Wykwalifikowana kadra i specjalistyczna infrastruktura

Uczelnia zatrudnia ponad 800 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 200 profesorów, wielu praktyków. Ich wiedzę, doświadczenie i umiejętności przedsiębiorcy mogą wykorzystać podczas specjalistycznych szkoleń, warsztatów, kursów, seminariów, a także angażując ich jako doradców, opiniodawców i ekspertów. Zespoły naukowe mogą przeprowadzać diagnozy potrzeb konkretnych branż czy wspierać przedsiębiorców w tworzeniu strategii rozwoju, prowadzić badania, pomiary i usługi analityczne, a także ekspertyzy w różnym zakresie, itp. Kolejną płaszczyznę współpracy może stanowić działalność badawczo-rozwojowa. Jednostki naukowe dysponują specjalistyczną, nieraz unikalną aparaturą, laboratoriami pomiarowymi, co może stanowić podstawę stymulowania rozwoju zaawansowanych technologii. W 2014 roku wydziały matematyczno –przyrodnicze UwB przeniosą się do nowoczesnego kampusu. Uruchomione tam zostanie Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe. W ostatnich latach, dzięki pozyskanym grantom, powstało m.in. Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do Zastosowań w Elektronice Spinowej - „SPINLAB” oraz Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno.


Beata Godlewska–Żyłkiewicz, Uniwersytet w Białymstoku